Boyner, istihdam garantili 210 kadın lider yetiştirecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Toplam yatırımlarının yüzde 8’ini sürdürü­lebilirlik çalışmaları­na ayıran Boyner Grup, UN­DP iş birliğiyle Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderleri yetiş­tirmek için de düğmeye bastı. Eylül ayında hayata geçirile­cek SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Labora­tuvarı projesi, 18 ay sürecek ve toplamda 210 genç kadın yetiştirilecek. Proje için 400 bin dolarlık bütçe ayıran Boy­ner, programı tamamlayan genç kadınlara istihdam im­kanı da sağlayacak. Programa üniversitelerin 3 ve 4’üncü sı­nıflarında okuyan genç kadın­lar başvurabilecek ve program sonunda kendi projelerini su­nacaklar.

“Eşitlik kadın değil demokrasi meselesi”

Grubun 2023 Sürdürülebi­lirlik Raporu’nun tanıtım top­lantısında konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üye­si Ümit Boyner, dünya, çevre ve toplum için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıy­la yatırımlara devam ettikle­rini anlattı. Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap vere­bilirlik ve katılımcılığın oluş­turduğuna dikkat çeken Boy­ner, dünya, çevre ve toplum için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla yatırımla­rına devam etiklerini söyledi.

Tüm iş yapış biçimlerini sür­dürülebilir kalkınma amaç­ları doğrultusunda hayata ge­çirdiklerini ve 17 Sürdürüle­bilir Kalkınma Amaçları’nın 9’unda faaliyet gösterdikleri­ni söyleyen Boyner, “Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ko­nusundaki çok net yaklaşımı­mızı istikrarla sürdürüyoruz. Eşitliği sağlamayı bir kadın meselesi değil, demokrasi me­selesi olarak görüyoruz” dedi.

“SHE LAB cam tavanları kıracak”

SHE LAB projesinin sürdü­rülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiş­tirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilme­si için öncü bir çalışma olaca­ğını söyleyen Boyner, “Kadın profesyonellerin yetiştirilme­si erkek egemen bir çalışma sisteminin üzerindeki cam ta­vanları da kıracak. SHE LAB’ı Türkiye’de en iyi şekilde haya­ta geçirip, projenin yetkinli­ğini ve etkisini kanıtlamak is­tiyoruz. SHE LAB’ı bir model haline getirerek UNDP’nin aktif olduğu ülkelerde yay­gınlaştırılacak. Odağımız her zaman finansal destek sağla­manın yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak ele aldığımız toplumsal soru­nun çözümünde de aktif rol al­mak” diye konuştu.

“Yeşil finansmana erişim kolaylaşıyor”

Boyner Grup İcra Kuru­lu Üyesi, Strateji ve İş Geliş­tirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ise, “Grup olarak, eşitliği çalışma ilke­lerimize yerleştirdik ve top­lumsal cinsiyet eşitliğini oda­ğımıza aldık. Türkiye’de ka­dın çalışan oranı yüzde 47, icra kurulundaki kadın oranı yüzde 60 olan tek şirketiz” yo­rumunu yaptı. Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Öz­gür Tokgöz Altun ise, “Sürdü­rülebilirlik artık sadece yeşil yatırımlar, çevre veya sosyal alanlarla sınırlı değil. Bu yüz­den çalışmalarımıza iç ve dış paydaşlarımızı da dahil ede­rek döngüsel bir ekonomi sis­temi etrafında şekillendiriyo­ruz.

Çevresel, sosyal ve yöne­tişimsel faktörlerin öneminin arttığı bir dönemde, finansal başarımızı sadece bilanço ra­kamlarıyla sınırlı tutmuyo­ruz”dedi. Sürdürülebilirli­ğin yeşil finansmana erişimi kolaylaştırdığını vurgulayan Tokgöz, “Yine yeşil tahvil ih­racatında da maliyet avanW­tajı sağlıyor. Altınyıldız için SPK’dan 1 milyar TL’lik tahvil ihracatı izni aldık. Yine Altın­yıldız’da GES projesi için tek­lifler aldık” bilgisini verdi.

Emisyon oranı yüzde 38.3 azaltıldı

Grubun 2023 sürdürüle­bilirlik raporundan veriler paylaşan Tokgöz, şu bilgileri verdi: “2023 yılında m2 başı emisyonumuzu bir önceki yıla göre yüzde 37,8 oranında, baz yıl 2012’ye göre ise yüzde 38,3 oranında azalttık. Binalarda enerji verimliliği kapsamında da Boyner Büyük Mağazacı­lık’ta 2023 yılında metrekare başına düşen enerji tüketimi­mizi yüzde 46 oranında azalt­tık.

İzmir Torbalı’daki genel merkezimizde hayata geçirdi­ğimiz ‘Yeşil Çatı’ projemizde de GES aracılığıyla ürettiği­miz enerji miktarını 2023 yı­lında 2,13 GWh’a çıkardık. Bu sayede, fabrika ve merkez ofi­simizin tamamının elektrik ihtiyacını karşılamış olduk. BR Mağazacılıkta ise 2023 yılı içinde GES Projesi saye­sinde ofis enerji tüketimleri­ne bağlı emisyonlarımız 2022 yılına göre yüzde 74 oranında azaldı.”

2.9 milyon pet şişe dönüştürüldü

Grubun sürdürülebilirlik raporunda yer alan bilgilere göre, Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız fabrikalarındaki koleksiyonlarda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını; Altınyıldız Tekstil fabrikasında ise geri dönüştürülmüş polyester kullanımını artırılıyor. Müşterilerden gelen iade ürünleri de Nivogo ile yapılan iş birliği ile yeniden kullanılır hale getirilirken, Çok kullanımlı çanta projesiyle bugüne kadar 4 milyonu aşkın naylon poşet kullanımının önüne geçildi. 2023 yılında 2,9 milyon pet şişeyi hammaddeye dönüştüren grup, 124 ton karbondioksit gazının atmosfere karışmasını önledi. Rapora göre, grubun, 2023 yılına kadar plastik tüketiminde yıllık bazda 11,5 ton azaltım olan taahhüdü, 2023 yılında hedefin 5.5 katında seyrederken, plastik tüketiminde 63 tonluk azaltım sağlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir